Algemene voorwaarden tussen klant en IMMOHELP

Artikel 1. Algemeen

Tenzij uit de context duidelijk anders blijkt, zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

 • Klant: de partij die een Onroerend Goed verkoopt of te koop aanbiedt, ongeacht in welke hoedanigheid (als eigenaar, als tussenpersoon of als gevolmachtigde) en die een beroep doet op de dienstverlening van IMMOHELP
 • IMMOHELP: BV Immohelp, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Sint-Paulusstraat 84 bus 301 en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0765.136.097
 • Website: de website www.immohelp.be waarlangs IMMOHELP Klanten en Deskundigen uit de vastgoedsector in contact brengt en ervoor dat alle nodige attesten op één plaats kunnen worden aangevraagd en raadpleegbaar zijn;
 • Deskundige: de medecontractant van IMMOHELP, met een hoge graad van deskundigheid en de vereiste erkenningen voor de uitvoering van de Opdracht en het afleveren van het aangevraagde attest
 • Opdracht: het afleveren van het door de Klant aangevraagde attest
 • Onroerend Goed: het onroerend goed waarvoor een attest wordt aangevraagd

Artikel 2. Toepassingsgebied algemene voorwaarden 

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, worden elk aanbod van IMMOHELP en elke overeenkomst tussen de Klant en IMMOHELP beheerst door deze voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken.

2. De Klant dient een persoonlijke account aan te maken alvorens zij een beroep kan doen op de dienstverlening van IMMOHELP. Uiterlijk bij de aanmaak van deze account erkent de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, ze nauwkeurig te hebben gelezen en de inhoud ervan uitdrukkelijk te aanvaarden.

3. De eventuele inkoop-, aankoop-, verkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Een afwijking, aanvulling of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan IMMOHELP worden tegengeworpen indien zij er schriftelijke instemming mee heeft betuigd.

Artikel 3.  Aanmaak van een account

1. Alvorens de Klant gebruik kan maken van de dienstverlening door IMMOHELP, dient zij een persoonlijke account aan te maken. Na de aanmaak van een account ontvangt de Klant een gepersonaliseerde login.

2. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor een correcte opgave van persoonsgegevens en andere informatie bij de aanmaak van het account. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan IMMOHELP ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van de gepersonaliseerde login, alsook voor het gebruik van de account en alle acties die middels de gepersonaliseerde login worden ondernomen.

4. IMMOHELP behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van een account te weigeren of te annuleren.

5. Door de aanmaak van een account, aanvaardt de Klant de privacyverklaring van IMMOHELP en aanvaardt de Klant dat haar persoonsgegevens worden doorgegeven aan een Deskundige voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 4.  Gebruik van de Website

1. De Klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke IMMOHELP overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet tijdig of niet correct ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Klant.

2. De Klant die gebruik maakt van de Website erkent meerderjarig te zijn. Minderjarigen of andere juridisch onbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s), die eveneens gebonden zijn door huidige algemene voorwaarden.

Artikel 5. de Opdracht

1. De overeenkomst en de Opdracht tussen de Klant en IMMOHELP komt definitief tot stand vanaf het ogenblik dat de Klant de aanvraag heeft geplaatst.

2. Op het ogenblik dat de Klant een aanvraag plaatst voor een welbepaald attest, zal IMMOHELP de Klant in contact brengen met de juiste Deskundige voor het uitvoeren van de Opdracht. De Klant dient haar beschikbaarheden en de juiste locatie van het Onroerend Goed door te geven waarop de Deskundige ter plaatse kan gaan.

3. Vanaf het ogenblik dat de Klant haar beschikbaarheden voor de uitvoering van de Opdracht heeft doorgegeven, zal zij door de Deskundige gecontacteerd worden voor een precieze uitvoeringsdatum. De Klant is uitsluitend er voor verantwoordelijk dat op de geplande uitvoeringsdatum de Deskundige toegang zal hebben tot het Onroerend Goed en dat uitvoering van de Opdracht mogelijk is. 

4. Indien de Opdracht wordt gewijzigd of geannuleerd door toedoen van de Klant minder dan 12 uur voor de geplande uitvoeringsdatum of wanneer de uitvoering van de Opdracht ter plaatse niet mogelijk is, wordt minstens een forfaitaire minimumvergoeding van 25% van de prijs van de Opdracht in rekening gebracht.

Artikel 6. Prijs

1. De prijs voor de aanvraag van een welbepaald attest is forfaitair en kan worden geraadpleegd op de Website. 

2. IMMOHELP behoudt zich het recht voor om haar prijzen eenzijdig te wijzigen, doch de Opdracht zal worden gefactureerd aan de kostprijs die van toepassing was op het ogenblik dat de aanvraag door de Klant werd geplaatst.

Artikel 7. Betaling

1. De prijs wordt uitsluitend bevrijdend betaald aan IMMOHELP. De Klant is geen enkele betaling rechtstreeks aan de Deskundige verschuldigd en elke betaling die de Klant in weerwil van deze bepaling uitvoert aan de Deskundige, zal niet tegenstelbaar zijn aan IMMOHELP.

2. De prijs moet vooraf via online banking betaald worden, uiterlijk op het ogenblik dat de aanvraag wordt geplaatst. 

3. Klanten die ondernemer zijn kunnen een factuur aanvragen via de persoonlijke account. 

4. Een Klant die een Opdracht plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen. In dit geval blijft de Klant verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst tegenover IMMOHELP en is de Klant hoofdelijk en solidair gehouden tot betaling van de prijs, alsmede tot alle schade voortkomend uit de overeenkomst en tot betaling van al wat voortkomt uit de uitvoering van de overeenkomst.

5. Betaling door de Klant moet, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, gebeuren in EURO door middel van storting ten gunste van een door IMMOHELP aan te wijzen bankrekening. IMMOHELP blijft steeds gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht afhankelijk te stellen van de voorafgaande betaling van de prijs.

6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd van 12%. Bij niet-betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk verschuldigd bedrag daarenboven van rechtswege vermeerderd met 10%, met een minimum van 50,00 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van IMMOHELP om een vergoeding te vorderen voor de desgevallend meer geleden schade.

7. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kan IMMOHELP altijd kiezen voor de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant. In dat geval is IMMOHELP gerechtigd op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW, het meergevorderde door IMMOHELP te bewijzen. 

8. IMMOHELP behoudt zich het recht voor om de uitvoering van eender welke prestatie op te schorten, waaronder inbegrepen de afgifte van attesten of andere documenten aan de Klant of aan derden, tot de volledige betaling van alle openstaande schulden, in hoofdsom, interesten en kosten en het verstrekken van voldoende garanties dat alle nog uit te voeren prestaties zullen betaald worden. 

9. Een voorbehoudloze betaling van een gedeelte van de verschuldigde prijs of een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige prijs of factuur. Afkortingen worden door IMMOHELP steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding en ten slotte op de hoofdsom.

Artikel 8. Klachten 

1. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat IMMOHELP uitsluitend een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijft. 

2. Onduidelijkheden of door de Klant vermoedde onjuistheden moeten door de Klant schriftelijk kenbaar gemaakt worden vóór de plaatsing van een aanvraag. 

3. Klachten betreffende de uitvoering van de Opdracht, moeten op straffe van verval schriftelijk aan IMMOHELP worden gericht, binnen een termijn van tien (10) dagen na de uitvoering. In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft IMMOHELP de keuze tussen terugbetaling van de door de Klant reeds betaalde bedragen of het opnieuw uitvoeren van de Opdracht. 

4. Een klacht zoals bedoeld in artikel 8, schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 9. Uitvoeringstermijnen

1. De geplande uitvoeringstermijnen worden vastgelegd door de Deskundige, doch zijn indicatief en verbinden IMMOHELP niet strikt. 

2. Eventuele laattijdigheid in de uitvoering van de Opdracht, indien niet onredelijk en niet uitsluitend aan IMMOHELP te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding door IMMOHELP aan de Klant.

Artikel 10. Herroepingsrecht

1. Onderstaande bepalingen omtrent het Herroepingsrecht zijn uitsluitend van toepassing indien de Klant handelt in de hoedanigheid van “consument”, zijnde elke natuurlijke persoon die de overeenkomst met IMMOHELP aangaat voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2. De Klant heeft het recht om de Opdracht zonder opgave van reden te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen conform artikel 5.1..

3. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Klant binnen de voormelde termijn van 14 kalenderdagen melding te maken aan IMMOHELP van zijn beslissing tot herroeping. Dit kan door gebruik te maken van het modelformulier zoals hierna gevoegd of middels een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin de Klant verklaart de overeenkomst te herroepen. 

4. IMMOHELP betaalt alle door de Klant betaalde bedragen terug tegen ten laatste 14 dagen nadat deze de melding dat Klant zich op zijn herroepingsrecht wenste te beroepen, van de Klant heeft ontvangen. Voor de terugbetaling gebruikt IMMOHELP hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt. 

5. De Klant erkent dat hij het herroepingsrecht niet meer kan uitoefenen na volledige uitvoering van de Opdracht indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant. Deze instemming van de Klant kan onder meer blijken uit de opgave van de beschikbaarheden door de Klant die plaatsvinden vóór het verstrijken van de voormelde termijn van 14 kalenderdagen. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade geleden door de Klant en op enigerlei wijze verband houdend met de niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is de aansprakelijkheid van IMMOHELP beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van de door de Klant betaalde prijs. IMMOHELP is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

2. IMMOHELP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, lichamelijke of morele schade, of op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Opdracht door de Deskundige.

3. IMMOHELP heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant te herstellen.

4. De Klant vrijwaart IMMOHELP tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Opdracht samenhangen.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn partijen van rechtswege gemachtigd hun verbintenissen te schorten of te beëindigen, na de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis te hebben gesteld. In geen geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Worden onder meer conventioneel als ‘overmacht’ beschouwd: oorlog, staking, pandemie of lock-out, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen, cyberaanvallen of hacking van de Website.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is, is het Belgisch gemeen recht van toepassing.

2. In geval van betwisting, zijn uitsluitend bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. 

Algemene voorwaarden tussen IMMOHELP en deskundige

Artikel 14. Algemeen

Tenzij uit de context duidelijk anders blijkt, zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

 • Klant: de partij die een Onroerend Goed verkoopt of te koop aanbiedt, ongeacht in welke hoedanigheid (als eigenaar, als tussenpersoon of als gevolmachtigde) en die een beroep doet op de dienstverlening van IMMOHELP
 • IMMOHELP: BV Immohelp, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Sint-Paulusstraat 84 bus 301 en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0765.136.097
 • Website: de website www.immohelp.be waarlangs IMMOHELP Klanten en Deskundigen uit de vastgoedsector in contact brengt en ervoor dat alle nodige attesten op één plaats kunnen worden aangevraagd en raadpleegbaar zijn;
 • Deskundige: de medecontractant van IMMOHELP, met een hoge graad van deskundigheid en de vereiste erkenningen voor de uitvoering van de Opdracht en het afleveren van het aangevraagde attest
 • Opdracht: het afleveren van het door de Klant aangevraagde attest
 • Onroerend Goed: het onroerend goed waarvoor een attest wordt aangevraagd door de Klant

Artikel 15. Toepassingsgebied algemene voorwaarden 

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, worden elk aanbod van IMMOHELP en elke overeenkomst tussen de Deskundige en IMMOHELP beheerst door deze voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken.

2. De Deskundige dient een persoonlijke account aan te maken alvorens hij een Opdracht kan aanvaarden en uitvoeren in naam en voor rekening van IMMOHELP. Uiterlijk bij de aanmaak van deze account erkent de Deskundige uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, ze nauwkeurig te hebben gelezen en de inhoud ervan uitdrukkelijk te aanvaarden.

3. De eventuele inkoop-, aankoop-, verkoop- of andere voorwaarden van de Deskundige worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Een afwijking, aanvulling of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan IMMOHELP worden tegengeworpen indien zij er schriftelijke instemming mee heeft betuigd.

Artikel 16.  Aanmaak van een account

1. Alvorens de Deskundige een Opdracht kan aanvaarden en uitvoeren in naam en voor rekening van IMMOHELP, dient hij een persoonlijke account aan te maken. Na de aanmaak van een account ontvangt de Deskundige een gepersonaliseerde login.

2. Uitsluitend de Deskundige is verantwoordelijk voor een correcte opgave van persoonsgegevens en andere informatie bij de aanmaak van het account. De Deskundige staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan IMMOHELP ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3. Uitsluitend de Deskundige is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van de gepersonaliseerde login, alsook voor het gebruik van de account en alle acties die middels de gepersonaliseerde login worden ondernomen.

4. IMMOHELP behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van een account te weigeren of te annuleren.

5. Door de aanmaak van een account, aanvaardt de Deskundige de privacyverklaring van IMMOHELP en aanvaardt de Deskundige dat zijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan een Klant voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 17.  Gebruik van de Website

1. De Deskundige is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke IMMOHELP overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct verlenen van de Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet tijdig of niet correct ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Deskundige.

2. In het bijzonder zal de Deskundige aan IMMOHELP een kopie bezorgen van zijn erkenning(en) en/of getuigschrift(en) op basis waarvan hij gerechtigd is om attesten op te maken en af te leveren conform de vigerende regelgeving als energiedeskundige, EPC-verslaggever, elektrische keurder of keurder van stookolietanks. De Deskundige garandeert dat zijn erkenning of getuigschrift actueel en geldig is minstens op het ogenblik dat hij een Opdracht aanvaardt en uitvoert.

3. Indien de Deskundige zijn erkenning of getuigschrift verliest, dient hij IMMOHELP hiervan binnen de twee werkdagen schriftelijk op de hoogte te brengen.

Artikel 18. De Opdracht

1. De overeenkomst en de Opdracht tussen de Deskundige en IMMOHELP komt definitief tot stand vanaf het ogenblik dat de Deskundige een Opdracht aanvaardt.

2. Op het ogenblik dat de Deskundige een Opdracht aanvaardt, zal IMMOHELP de Deskundige in contact brengen met de Klant voor het uitvoeren van de Opdracht. De Klant dient haar beschikbaarheden en de juiste locatie van het Onroerend Goed door te geven waar de Deskundige ter plaatse moet gaan.

3. Vanaf het ogenblik dat de Klant haar beschikbaarheden voor de uitvoering van de Opdracht heeft doorgegeven, zal de Deskundige met de Klant contact opnemen voor een precieze uitvoeringsdatum. De geplande uitvoeringstermijn is bindend en strikt voor de Deskundige. 

4. De Deskundige garandeert dat het aangevraagde attest zal worden opgemaakt conform de vigerende regelgeving en dat het attest binnen uiterlijk 72* uur na het bezoek van het Onroerend Goed op het platform van IMMOHELP zal worden opgeladen. De Deskundige erkent dat deze verbintenissen resultaatsverbintenissen zijn in zijn hoofde.

* Deze tijdslimiet is niet van toepassing voor het afleveren van het asbestattest.

5. Indien de Opdracht wordt gewijzigd of geannuleerd door toedoen van de Klant minder dan 12 uur voor de geplande uitvoeringsdatum of wanneer de uitvoering van de Opdracht ter plaatse niet mogelijk is, dan zal de Deskundige IMMOHELP daarvan onverwijld op de hoogte brengen. Deze omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding ten laste van IMMOHELP. 

Artikel 19. Prijs

1. De prijs voor de uitvoering van de Opdracht is vast en geldt dus als enige som voor de gehele Opdracht, zonder dat een meerprijs in rekening kan worden gebracht. 

2. Een minprijs* kan wel in rekening worden gebracht, naarmate het attest later op het platform van IMMOHELP wordt opgeladen:

 • indien het attest wordt opgeladen binnen 24 uur na het plaatsbezoek, zal de Deskundige de totale prijs ontvangen met een minprijs van 15% op de totaal gefactureerde prijs;
 • indien het attest wordt opgeladen later dan 24 uur na het plaatsbezoek maar minder dan 48 uur na het plaatsbezoek, zal een minprijs van 25% van de prijs worden afgehouden;
 • indien het attest wordt opgeladen later dan 48 uur na het plaatsbezoek maar minder dan 72 uur na het plaatsbezoek, zal een minprijs van 50% van de prijs worden afgehouden;
 • indien het attest niet binnen 72 uur na het plaatsbezoek wordt opgeladen, dan zal het attest niet meer kunnen opgeladen worden en is er geen vergoeding verschuldigd.

* Minprijzen worden NIET toegepast voor het afleveren van het EPC-attest-gemeenschappelijke delen EN het afleveren van het asbestattest.

3. De tijdteller begint te lopen 1 uur na het afgesproken tijdstip. Deze blijft doorlopen voor maximum 72 uur, waarbij deze enkel gepauzeerd wordt op zondag.

Artikel 20. Betaling

1. De Klant kan uitsluitend bevrijdend betalen aan IMMOHELP. De Deskundige mag geen rechtstreekse betaling van de Klant vragen, noch aanvaarden.

2. De prijs verschuldigd aan de Deskundige is opeisbaar ten vroegste vanaf het ogenblik dat het attest is opgeladen op het platform van IMMOHELP en wordtuiterlijk binnen 5 werkdagen worden overgeschreven op het door de Deskundige aangeduide rekeningnummer, waarna er ook een factuur zal worden uitgeschreven.

3. IMMOHELP behoudt zich het recht voor om betalingen op te schorten, tot na ontvangst van het af te leveren attest conform de vigerende regelgeving en de regels van de kunst en tot tevredenheid van de Klant. 

Artikel 21. Klachten 

1. Klachten betreffende de uitvoering van de Opdracht of het afgeleverde attest zullen door de Klant aan IMMOHELP worden gericht, die op haar beurt de klacht zal overmaken aan de Deskundige. Indien de Deskundige rechtstreeks een klacht van de Klant ontvangt, zal ook hij IMMOHELP daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

2. Indien een klacht van een Klant wordt ontvangen, dan heeft IMMOHELP de keuze om de Opdracht opnieuw kosteloos door dezelfde Deskundige te laten uitvoeren, dan wel de Opdracht te laten uitvoeren door een andere Deskundige en dit op kosten van de Deskundige t.a.v. wie de klacht is geformuleerd en t.a.v. wie de eerdere overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden. 

3. Een klacht zoals bedoeld in artikel 8 schort de betalingsverplichting van IMMOHELP in ieder geval op.

Artikel 22. Uitvoeringstermijnen

1. De geplande uitvoeringstermijnen worden vastgelegd door de Deskundige en verbinden hem strikt.

2. Eventuele laattijdigheid in de uitvoering van de Opdracht te wijten aan de Deskundige, kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van een schadevergoeding door de Deskundige aan IMMOHELP. De Deskundige zal IMMOHELP integraal vrijwaren voor alle aanspraken van een Klant of een derde ingevolge de laattijdige uitvoering van de Opdracht.

Artikel 23. Niet overdraagbaar

Tenzij met voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van IMMOHELP is het de Deskundige verboden om: 

 • de overeenkomst en de rechten en plichten die eruit voortvloeien geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde; 
 • de Opdracht geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een derde.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

1. De Deskundige is verantwoordelijk voor ongevallen van welke aard ook die zich naar aanleiding van de uitvoering van de Opdracht zouden voordoen en is gehouden tot vergoeding van alle schade die wordt veroorzaakt door hemzelf, door zijn aangestelde(n), door zijn uitvoeringsagent(en) of hun aangestelde(n). 

2. De Deskundige is gehouden tot vergoeding van alle schade (zonder enige beperking), die hij veroorzaakt aan derden, en zal IMMOHELP daartoe vrijwaren. Dit met inbegrip van de foutloze aansprakelijkheid (art. 544 B.W.), zo deze wettelijk of conventioneel ten laste van IMMOHELP valt. De Deskundige sluit hiervoor een passende verzekering af. 

3. De Deskundige is aansprakelijk voor de correct en tijdige uitvoering van de Opdracht en zal IMMOHELP integraal vrijwaren voor alle aanspraken van de Klant of van enige derde welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Opdracht samenhangen.

4. Voor alle directe schade geleden door de Deskundige zelf in de uitvoering van de Opdracht is de aansprakelijkheid van IMMOHELP beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van de aan de Deskundige verschuldigde prijs. 

5. IMMOHELP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, lichamelijke of morele schade, winstderving of op enigerlei wijze verband houdend met de Opdracht.

Artikel 25. Overmacht

In geval van overmacht, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn partijen van rechtswege gemachtigd hun verbintenissen te schorten of te beëindigen, na de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis te hebben gesteld. In geen geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Worden onder meer conventioneel als ‘overmacht’ beschouwd: oorlog, staking, pandemie of lock-out, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen, cyberaanvallen of hacking van de Website.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is, is het Belgisch gemeen recht van toepassing.

2. In geval van betwisting, zijn uitsluitend bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.