Factuurvoorwaarden IMMOHELP BV

1. Elke contractuele relatie waarin Immohelp BV betrokken is, wordt beheerst door deze factuurvoorwaarden van Immohelp BV. Een afwijking, aanvulling of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan Immohelp BV worden tegengeworpen indien zij er voorafgaandelijk schriftelijk in toegestemd heeft. De contractspartij erkent kennis te hebben genomen van deze factuurvoorwaarden en de inhoud ervan te hebben aanvaard. De eventuele inkoop-, aankoop-, verkoop- of andere voorwaarden van de contractspartij worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Eventuele contractuele bepalingen die vermeld zijn op andere documenten van Immohelp BV blijven van algehele toepassing, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

3. Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van Immohelp BV hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend. 

4. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere eventuele belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro.

5. Elke factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Immohelp BV, zonder korting, alwaar de overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen.

6. De factuur dient betaald te worden door degene die de diensten gevraagd heeft. Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de opdrachtgever hoofdelijk en solidair gehouden tot betaling t.a.v. Immohelp BV.

7. Klachten met betrekking een factuur van Immohelp BV moeten op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend en gemotiveerd schrijven worden ingediend. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de gehele factuur.

8. Indien de contractspartij de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de contractspartij, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de nog verschuldigde bedragen een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt elk verschuldigd bedrag eveneens vermeerderd met 10%, met een minimum van 50,00 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van Immohelp BV om een vergoeding te vorderen voor de desgevallend meer geleden schade.

9. In het geval van gehele of gedeeltelijke niet-naleving door de contractspartij van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de contrachtspartij heeft ten opzichte van Immohelp BV, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, rente, schadevergoeding, etc.) onmiddellijk opeisbaar. 

10. Immohelp BV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van eender welke prestatie op te schorten tot de volledige betaling van alle openstaande schulden, in hoofdsom, interesten en kosten en het verstrekken van voldoende garanties dat alle nog uit te voeren prestaties zullen betaald worden. 

11. Bij annulering van een opdracht, om welke reden dan ook, is de contractspartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de opdracht, dit onverminderd het recht van Immohelp BV om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Deze forfaitaire schadevergoeding is eveneens verschuldigd indien de opdracht slechts gedeeltelijk wordt geannuleerd, in voorkomend geval op het niet uitgevoerde saldo.

12. Het is de contractspartij niet toegelaten om betaling van een factuur (gedeeltelijk) in te houden voor prestaties die het voorwerp uitmaken van een andere factuur. 

13. De overeenkomst tussen Immohelp BV en de contractspartij wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Voor elk geschil tussen de contractspartij en Immohelp BV m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van de overeenkomst tussen partijen, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge exclusief bevoegd.