Veelgestelde vragen (FAQ)

Aanvraag en afspraak

Een aanvraag plaatsen gaat snel en eenvoudig! Plaats uw aanvraag online. Dit kan door op de knop ‘attest aanvragen’ te klikken en vervolgens de stappen te volgen. Wij zorgen voor de afhandeling.

Na het aanvragen van de dienst ontvangt u een bevestigende mail.

Er wordt bij de eindklant naar enkele momenten gevraagd waarop de afspraak kan doorgaan. Na toe-eigening van de opdracht wordt een nieuwe bevestigingsmail gestuurd waarbij de datum en het tijdstip worden vermeld.

Verwittig steeds Immohelp en de desbetreffende deskundige/bewoner indien de afspraak niet kan doorgaan zoals gepland. De gegevens van de deskundige/bewoner vindt u terug in de bevestigende mail.

Een afspraak verplaatsen of annuleren kan via info@immohelp.be. Verwittig ook steeds telefonisch de desbetreffende deskundige/bewoner.

Bij wijziging of annulatie binnen de 12 uur voor de geplande uitvoeringsdatum of wanneer er geen toegang wordt verleend of kan worden verleend (bv. door het ontbreken van een sleutel, afwezigheid van een persoon…), kan de volledige kostprijs van de opdracht in rekening worden gebracht en dit met een minimum van 25% van de prijs van de opdracht. Gelieve Immohelp bij overmacht te contacteren.

Aflevering en betaling

Alle attesten worden steeds zo spoedig mogelijk afgeleverd. Deze attesten worden verstuurd per e-mail naar het opgegeven e-mailadres. Ze blijven ook bepaalde periode beschikbaar via uw persoonlijk account.

Voor eenmalige gebruikers wordt op voorhand via online banking betaald.

Voor beroepsgebruikers wordt telkens een factuur opgemaakt of bestaat de mogelijkheid om de betaling uit te voeren aan de hand van je persoonlijke wallet. U heeft ook de mogelijkheid om een factuur te laten opmaken op naam van de eindgebruiker/verkoper. 

Het attest of de factuur niet ontvangen? Dit kan verloren gegaan zijn bij ongewenste e-mails/spam of bij de post. Goed gecontroleerd en nog steeds niet ontvangen? Vraag gerust uw duplicaat aan op info@immohelp.be.

Energieprestatiecertificaat – EPC

Om het plaatsbezoek vlot te laten verlopen hebben we een infodocument opgemaakt voor de eigenaar van het pand. Dit document wordt bezorgd samen met de bevestigende mail. Dit document geeft aan hoe je het plaatsbezoek kan voorbereiden om dit vlot te laten verlopen.

Voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat hanteert Immohelp twee vaste prijzen. Enerzijds voor een bewoonbare oppervlakte van meer dan 250m2, anderzijds voor een bewoonbare oppervlakte kleiner dan 250m2. Bij twijfel of onzekerheid kies je voor de optie kleiner dan 250m2, indien later blijkt dat de bewoonbare oppervlakte groter is dan 250m2 wordt er een extra factuur opgemaakt voor het resterende bedrag.

De energiedeskundige heeft toegang nodig tot alle ruimtes. Meest belangrijke ruimtes zijn: het stooklokaal, het dak, de gemene delen en de circulatieruimten.
Overloop zeker nog eens de aanstiplijst die wordt bezorgd na bevestiging van de afspraak. Hierop is te zien welke bewijsstukken een invloed kunnen hebben op de energiescore. 

Wij streven er naar zo snel mogelijk na je aanvraag een plaatsbezoek in te plannen. De snelheid van het geplande bezoek is deels afhankelijk van uw eigen agenda.  Na het plaatsbezoek ontvang je binnen de 72 uur het definitief certificaat.

Indien het Energieprestatiecertificaat niet wordt opgeladen na 72 uur krijgt Immohelp hier intern melding van. Immohelp neemt contact op met de deskundige om na te gaan wat het probleem is. Indien het probleem zich bij de deskundige bevindt, wordt er zo snel als mogelijk een geldig en correct attest aan u bezorgd, dit aan de helft van de prijs. Wanneer het probleem zich voordoet door overmacht (vb. fout in de energieprestatiedatabank, adres niet in de CRAB, weersomstandigheden… ) wordt u als klant verwittigd en zullen wij u alsnog zo spoedig mogelijk bedienen.

Een energieprestatiecertificaat klein niet-residentieel dient voor gebouwen zonder residentiële bestemmingen. Zoals kantoor-, onderwijs-, handel-, sport-, bijeenkomst en/of logeerfunctie.

De duurtijd van het plaatsbezoek is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van het pand. De deskundige heeft voldoende tijd nodig om de nodige opmetingen en controles uit te voeren. Gemiddeld dien je rekening te houden met 1 uur.

Ja, een energiedeskundige is altijd verplicht om het inspectieprotocol te volgen die is aangereikt van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Indien hij dit niet doet, riskeert hij een boete van 500 tot 5000 euro.

Een EPC score wordt bepaald door allerlei factoren. Enerzijds wordt het volume, de oppervlaktes en de gegevens van de gebouwschil bepaald. Daarnaast worden ook alle gegevens van technische installaties en voorzieningen bepaald. De deskundige vult alle parameters in die worden vastgesteld. Een softwarepakket berekent op basis van deze parameters de score.

Het kengetal is de “EPC-score”. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m2 jaar. Het kengetal is een primair energieverbruik die het verbruik op basis van de parameters weergeeft zonder rekening te houden met de effectieve verbruiker(s).

De unieke code kan afgeleid worden uit het certificaatnummer. De unieke code van het certificaat zijn de cijfers volgend op de nullen in het 2de groepje cijfers.

De factor onbekend wordt aangeduid als er geen geldig bewijs of vaststelling is van een parameter. Ook hier worden de regels opgelegd door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).

Het volume van alle ruimten in een gebouw dat thermisch afgeschermd wordt van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren. Kortom alle ruimtes die men wenst te beschermen van warmteverlies.

De bruikbare vloeroppervlakte (ook de bruto-vloeroppervlakte genoemd) is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) met een vrije hoogte van 1,5 meter binnen het beschermd volume.

Een EPC is 10 jaar geldig. Het is niet verplicht een nieuw EPC op te maken als u de woning opnieuw verkoopt of verhuurt binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Als er in tussentijd energiebesparende maatregelen zijn getroffen, is het aan te raden een nieuw EPC op te maken om een betere score te bekomen.

Er moet een geldig EPC zijn tijdens de volledige duur van het verkoopproces. Er zal dus zowel bij de ondertekening van het compromis, als bij de ondertekening van de authentieke akte een geldig EPC aanwezig moeten zijn.

Indien er geen geldig EPC is op het moment van de ondertekening van de authentieke akte, moet de notaris dit melden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en riskeert de verkoper een geldboete.

Ook bij de ondertekening van het huurcontract moet er een geldig EPC aanwezig zijn. Indien het EPC vervalt in de periode tussen de ondertekening van het contract en de ingang van de huur, dan moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

De energiescore van een woning moet verplicht in advertenties voor de verkoop of verhuur vermeld worden. Wie als verkoper niet voldoet aan deze verplichting riskeert administratieve geldboetes die minimaal € 500 en maximaal € 5.000 bedragen. Zonder EPC zal de notaris de akte niet kunnen verlijden.

Voor een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor een termijn minder dan twee maanden is geen EPC verplicht.

Indien de serviceflat wordt verhuurd met dagprijs zonder huurovereenkomst is geen EPC nodig. Bij de verhuur met huurovereenkomst of verkoop van een serviceflat is een EPC nodig.

Indien de studentenkamers een gemeenschappelijke keuken en sanitaire voorziening hebben, is 1 EPC voor het volledige gebouw nodig. Indien de studentenkamers beschikken over een individuele keuken en sanitaire voorziening is er één EPC per studentenkamer nodig.

Neen, er dient wel een verklaring van onbewoonbaarheid of ongeschiktheid te zijn.

Elektrische keuring

Het is niet verplicht om een keuringsattest te laten opmaken van de stookolietank bij de verkoop van een woning. Echter wordt dit in de praktijk dikwijls aangevraagd door de notaris of makelaar, teneinde de kopers beter te kunnen informeren en te beschermen bij mogelijke problemen. 

Om het plaatsbezoek vlot te laten verlopen hebben we een infodocument opgemaakt voor de eigenaar van het pand. Dit document wordt bezorgd samen met de bevestigende mail. Dit document geeft aan hoe je het plaatsbezoek kan voorbereiden om dit vlot te laten verlopen.

Het ééndraadschema van een elektrische installatie is schematische voorstelling die geen rekening houdt met de plaats van het elektrische materieel maar die, met behulp van symbolen, de samenstelling van iedere elementaire stroombaan geeft alsmede hun onderlinge verbinding om een elektrische installatie te vormen.

Op het situatieschema van de elektrische installatie wordt door middel van symbolen de plaats aangeduid van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het ééndraadschema voorkomen. De schema’s dienen op elkaar afgestemd te zijn.

De duurtijd van het plaatsbezoek is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van de elektrische installatie. De deskundige heeft voldoende tijd nodig om de nodige opmetingen en controles uit te voeren. Gemiddeld dien je rekening te houden met 1 uur.

De persoon die de elektriciteit installeert, moet deze schema’s opstellen. Doorgaans bevinden deze documenten zich nabij de zekeringkast. Mocht u als eigenaar deze documenten niet meer voorhanden hebben, kan er soms een kopie worden opgevraagd bij de installateur. 

Indien je als eigenaar van de installatie niet weet wie de installatie uitvoerde, kan je de schema’s ook zelf opstellen. Uiteraard raden wij je aan om je te laten bijstaan door een elektricien bij het opstellen van deze plannen. Zo voorkom je dat de plannen niet conform zijn.

Een installatie van voor 1981:

De installatie zal binnen de 18 maanden na akte in orde moeten worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Een installatie van na 1981:

De installatie zal binnen de 12 maanden na uitvoering keuring in orde en herkeurd moeten worden. Hiervoor kan uitstel gevraagd worden bij de FOD.

Het keuringsattest laten opmaken is ten laste van de eigenaar van het pand.

Het is gangbaar dat bij de verkoop van een woning de koper de lasten draagt om de installatie in orde te stellen en de herkeuring te laten uitvoeren.

Indien de installatie niet wordt gewijzigd of uitgebreid is een keuringsattest 25 jaar geldig.

Keuring stookolietank

Om het plaatsbezoek vlot te laten verlopen vragen wij om de locatie van de tank makkelijk bereikbaar te maken.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk na je aanvraag een plaatsbezoek in te plannen. De snelheid van het geplande bezoek is deels afhankelijk van uw eigen agenda.  Na het plaatsbezoek ontvang je binnen de 72 uur het definitief certificaat.

Indien de keuring niet wordt opgeladen na 72 uur krijgt Immohelp hier intern melding van. Immohelp neemt contact op met de deskundige om na te gaan wat het probleem is. Indien het probleem zich bij de deskundige bevindt, wordt er zo snel als mogelijk een geldig en correct attest aan u bezorgd. Wanneer het probleem zich voordoet door overmacht wordt u als klant verwittigd en zullen wij u alsnog zo spoedig mogelijk bedienen.

Elke tank voor stookolie moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden. Als er in de stookolietank(s) bij uw woning 5.000 kg (6.000 liter) stookolie of meer kan, dan moet u dat ook melden bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Een ondergrondse stookolietank is een tank die letterlijk in de grond is ingegraven. Een tank die in een kelder staat, is voor de wetgever dus een bovengrondse stookolietank.

Ook na ingebruikname moet u uw stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones). Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter). De exploitant (lees, gebruiker: eigenaar/huurder) van een stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen. Een ‘ondergrondse tank’ is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een ‘bovengrondse tank’.

 • Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
  Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan.
 • Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een controle ondergaan. Na deze datum zijn geen periodieke controles meer verplicht. Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter of meer) De exploitant van een stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen. Een ‘ondergrondse tank’ is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een ‘bovengrondse tank’.

 • Een ondergrondse stookolietank moet
  • om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt) en
  • om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt). Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.
 • Een bovengrondse stookolietank moet
  • om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan
  • en, als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus of milieudeskundige een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit moet ondubbelzinnig blijken dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. Na de controle krijgt uw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

 • Een groene dop of merkplaat betekent dat de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
 • Een oranje dop of merkplaat betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de tank. De tank mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de tank opnieuw in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren.
 • Een rode dop of merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In zo’n geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren. Binnen de 14 dagen nadat een rode dop of merkplaat aangebracht werd, moet de eigenaar of exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus of milieudeskundige dit melden bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Op het certificaat en de dop of merkplaat moeten altijd de volgende zaken staan:

 • naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus of milieudeskundige;
 • datum van de controle;
 • datum van de eerstvolgende controle.

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Bekijk onderstaande link voor al uw antwoorden: https://www.vlaanderen.be/een-stookolietank-buiten-gebruik-stellen . Immohelp biedt u ook deze dienst aan, hiervoor kunt u ons contacteren op info@immohelp.be.

Asbestattest

Om het plaatsbezoek vlot te laten verlopen hebben we een infodocument opgemaakt voor de eigenaar van het pand. Dit document wordt bezorgd samen met de bevestigende mail. Dit document geeft aan hoe je het plaatsbezoek kan voorbereiden om dit vlot te laten verlopen.

Wij streven er naar zo snel mogelijk na je aanvraag een plaatsbezoek in te plannen. De snelheid van het geplande bezoek is deels afhankelijk van uw eigen agenda. Na het plaatsbezoek ontvang je binnen de 5 werkdagen het definitief certificaat.

Indien het asbestattest niet wordt opgeladen na 5 werkdagen krijgt Immohelp hier intern melding van. Immohelp neemt contact op met de deskundige om na te gaan wat het probleem is. Indien het probleem zich bij de deskundige bevindt, wordt er zo snel als mogelijk een geldig en correct attest aan u bezorgd. Wanneer het probleem zich voordoet door overmacht wordt u als klant verwittigd en zullen wij u alsnog zo spoedig mogelijk bedienen.

Het is vanaf 23 november 2022 verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 om een asbestinventaris of asbestcertificaat af te leveren. Voor gebouwen met bouwjaar na 2001 dient er geen asbestattest te worden opgemaakt. Voor een gerenoveerde woning moet de asbestdeskundige op basis van de vaststellingen ter plaatse en de beschikbare bewijsdocumenten oordelen of bepaalde constructiedelen of -elementen van vóór 2001 nog behouden werden. Die delen en elementen vallen dan wel binnen de te inspecteren materialen. De asbestinventaris die door de asbestdeskundige wordt opgemaakt beschrijft het asbesthoudend materiaal in alle delen van de woning, ongeacht het gebruik.

De koper wordt ingelicht over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de woning.

Vanaf 23 november 2022 is bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 is een asbestkeuring vereist.

 • Verplichting ligt bij eigenaar;
 • Bij verhuur langer dan 9 jaar bezorgt de eigenaar de huurders een kopie van het attest;
 • Voor de gemeenschappelijke delen binnen de mede-eigendom is een apart asbestkeuring voorzien;
 • Wanneer je een gebouw wil slopen, ben je ook verplicht om een asbestexpert uit te nodigen. De asbestinventaris vormt een onderdeel van het sloopopvolgingsplan (vroeger de sloopinventaris genoemd).
 • Vanaf 2032 verplicht voor elke gebouweigenaar.

Enkel een erkend asbestdeskundige kan de asbestinventaris opmaken door een niet-destructieve inspectie uit te voeren van alle asbesthoudende materialen in een woning.

De inhoud van een asbestkeuring bevat een beschrijving van alle asbesthoudende materialen in een gebouw, deel van een gebouw of meerdere gebouwen en bijhorende constructies. Er kan maar één inspectielocatie worden gekozen in de databank voor de opmaak van het asbestattest. Een inspectielocatie kan bestaan uit één van volgende mogelijkheden:

 • adres (gemeente, straat, huisnummer);
 • adres + busnummer;
 • adres + meerdere busnummers;
 • een perceelsnummer (+ liggingsadres).

Een wooneenheid voor de opmaak van een asbestkeuring beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te functioneren en heeft een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. De minimale nodige woonvoorzieningen zijn:

 • woonruimte (met slaapruimte);
 • een eigen toilet;
 • een eigen bad of douche;
 • een eigen keuken of kitchenette.

De standaard geldigheidsduur van een asbestkeuring is 10 jaar. De geldigheidsduur van het attest kan door een gecertificeerd asbestdeskundige verminderd worden op basis van de richtlijnen beschreven in het inspectieprotocol. De geldigheidstermijn van 10 jaar voor de asbestkeuring geldt alleen bij een ongewijzigde toestand van de woning of constructie. Bij gewijzigde toestand vraagt de eigenaar een nieuw asbestkeuring aan binnen één jaar na vaststelling van de wijziging. Het asbestinventarisatierapport is 10 jaar geldig.

De geldigheidsduur van de asbestkeuring kan verminderd worden bij één of meerdere van onderstaande gevallen:

 1. Nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
 2. Werken uitgevoerd die invloed hebben op bevindingen van bestaande asbestkeuring;
 3. Toestand van asbesthoudende materialen is zichtbaar gewijzigd door een calamiteit of incident.

De asbestinventaris is een overzicht van alle asbesthoudende materialen in een gebouw. Het asbestattest wordt opgemaakt door een specialist die langskomt om het hele gebouw te inspecteren. In de asbestinventaris staat dus opgelijst op welke plekken in je woning of bedrijf er nog asbest zit.

 • Gebouweigenaars en huurders informeren en beschermen;
 • Identificatie van de asbest risicosituaties;
 • Het mogelijk maken van verwijdering van asbesthoudend materiaal;
 • Overzicht van het aanwezige asbest in het gebouw;
 • Nuttige informatie voor brandweer en dienstverleners;
 • Het vermijden van verborgen gebreken bij overdracht (verkoop, vruchtgebruik, …).

Het centraal beheer van de asbestkeuring gebeurt door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Na correcte input van de asbestinventaris door de asbestdeskundige levert OVAM het asbestattest of -keuring af aan de asbestdeskundige. De asbestkeuring en informatie komt ook in de woningpas, in het digitaal paspoort van de woning.

Deskundigen

Indien overmacht zich voordoet (vb. fout in de energieprestatiedatabank, adres niet in de CRAB… ) verwittig dan onmiddellijk Immohelp via info@immohelp.be. Voeg hierbij een bewijsstuk van overmacht. Immohelp doet het nodige om de klant hiervan op de hoogte te brengen. Zodra het attest opgemaakt en afgeleverd kan worden, kan u het alsnog opladen. Nadien gebeurt de facturatie van het correcte bedrag.

Indien de fout niet het gevolg is van overmacht, maar door persoonlijke nalatigheid, is het niet meer mogelijk om het attest op te laden en wordt er geen factuur betaald. Immohelp zal er voor zorgen dat de klant verder geholpen wordt.

Verwittig onmiddellijk Immohelp via info@immohelp.be. Er wordt voor u een forfaitaire annulatievergoeding gevraagd aan de klant van €75 indien hij de afspraak niet geannuleerd of gewijzigd heeft binnen de 2 werkdagen voor de geplande uitvoeringsdatum of wanneer er geen toegang wordt verleend of kan verleend worden (bv. door het ontbreken van een sleutel, afwezigheid van een persoon…).

Neen, als deskundige zijn er geen contractuele verplichtingen of concurrentiebedingen. Hierdoor ben je volledig vrij om ook via andere platformen en/of kanalen werk te aanvaarden.

Ook bepaal je zelf hoeveel opdrachten je aanvaard, de enige verplichting die Immohelp vraagt is om het attest terug op te laden via je account binnen 72 uur.

Klantenservice

U kan Immohelp bereiken via info@immohelp.be, we reageren zo spoedig mogelijk. Bij hoogdringendheid vermeld zeker uw telefoonnummer.

Je kan hiervoor rechtstreeks terecht bij de deskundige. Bij het inplannen van het bezoek werden de contactgegevens bezorgd.

U kan Immohelp bereiken via info@immohelp.be, we reageren zo spoedig mogelijk.

Laat het ons zeker weten via info@immohelp.be en help ons verbeteren. We streven steeds naar 100% tevredenheid.

Geen antwoord gevonden op je vraag? Geen probleem, u kan ons via info@immohelp een mailtje sturen en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Geen antwoord gevonden op uw vragen?

Contacteer ons via info@immohelp.be. Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Er worden FAQ elementen weergegeven voor:

 • Aanvraag en afspraak
 • Aflevering en betaling
 • Energieprestatiecertificaat – EPC
 • Elektrische keuring
 • Keuring stookolietank
 • Asbestattest
 • Deskundigen
 • Klantenservice